Profil Pengasuh Pondok Pesantren Tunas Ilmu

Biografi Singkat Ustadz Abdullah Zaen, L.c., M.A.

Nama : Abdullah Zaen, Lc., M.A. bin Zaeni Muhajjat, BA, M.S.

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren “Tunas Ilmu” Purbalingga dan dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah “Imam Syafi’i” Jember

Riwayat Pendidikan

Formal

1985 : TK Pertiwi Banyumas Jawa Tengah

1986-1992 : SD Kejawar I Banyumas Jawa Tengah

1993 : Pondok Modern ar-Risalah Slahung Ponorogo Jawa Timur

1994-1998 : Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur

1999 : Fakultas Syari’ah Institut Studi Islam Darussalam Gontor

2000 : Ma’had Lughah Islamic University of Medina (IUM) KSA

2001-2004 : S1 Fakultas Hadits dan Dirasat Islamiyah IUM (Cumlaude)

2005-2009 : S2 Jurusan Aqidah IUM (Cumlaude)

Non Formal

2000-2009 : Belajar berbagai kitab pada:

 1. Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd al-‘Abbâd: kitab Sunan Abi Dâwûd, sebagian dari Sunan at-Tirmidzi, al-Arba’în an-Nawawiyyah dan sebagian dari Sunan Ibn Mâjah .
 2. Syaikh Prof. Dr. Ibrahim bin ‘Âmir ar-Ruhaili: kitab: al-Ushûl ats-Tsalâtsah, Kasyf asy-Syubuhât, al-Qawâ’id al-Arba’, Kitab at-Tauhîd, Kitab al-Îmân li Abi ‘Ubaid al-Qâsim bin Sallâm, sebagian dari Kitab al-Qadar li Ibn Wahb, sebagian dari Kitab as-Sunnah li al-Khallâl, Kitab al-I’tiqâd li Ibn Abi Ya’la, Syarh as-Sunnah li al-Muzani, Mauqif Ahl as-Sunnah min Ahl al-Ahwâ’ wa al-Bida’, sebagian dari Riyâdh ash-Shâlihîn, Ushûl as-Sunnah li al-Imam Ahmad, sebagian dari at-Tadmuriah dan sebagian dari al-Hamawiyah.
 3. Syaikh. Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-‘Abbâd: kitab Fâ’idah Jalîlah fî Qawâ’id al-Asmâ’ al-Husna, sebagian dari al-Adab al-Mufrad, sebagian dari Tharîq al-Wushûl, sebagian dari al-Qawâ’id al-Mutsla, dan sebagian dari al-‘Aqîdah al-Wâsithiyah.
 4. Syaikh. Dr. Shalih bin Sa’ad as-Suhaimy: kitab Kasyf asy-Syubuhât.
 5. Syaikh. Dr. Sulaiman bin Salîmullah ar-Ruhaily: sebagian dari kitab Manâr as-Sabîl, sebagian dari al-Waraqât, sebagian dari Manzhûmah al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah li as-Sa’dy.
 6. Syaikh ‘Ubaid al-Jâbiry: sebagian dari kitab Syarh as-Sunnah li al-Barbahâry.
 7. Syaikh Prof. Dr. Muhammad bin Khalîfah at-Tamîmi: sebagian dari kitab al-Hamawiyah.
 8. Syaikh Dr Abdullah bin Abdurrahîm al-Bukhâry: sebagian dari kitab al-Bâ’its al-Hatsîts.
 9. Syaikh Abdurrahman ar-Raddâdy: sebagian dari Matan Abi Syuja’.

Karya Ilmiah

Buku berbahasa Indonesia

 1. Imam Syafi’i Menggugat Syirik, Pembelaan Imam Syafi’i dan Para Pengikutnya terhadap Tauhid (diterbitkan oleh Maktabah al-Hanif Jogjakarta tahun 2007).
 2. 14 Contoh Praktek Hikmah dalam Berdakwah (diterbitkan oleh Pustaka Muslim Jogjakarta tahun 2007).

Buku terjemahan dan editan

 1. Untaian Mutiara Khutbah dan Nasehat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di Haji Wada’. Terjemahan dari Khuthab wa Mawâ’izh min Hajjah al-Wadâ’ karya Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-‘Abbâd al-Badr (diterbitkan di Madinah).
 2. Ulama Mekah dan Nejd Bersatu Padu Membela Tauhid dan Memerangi Kesyirikan – Dokumen Nota Kesepakatan Ulama Mekah dan Ulama Nejd dalam Masalah Tauhid. Terjemahan dari al-Bayân al-Mufîd fî mât tafaqa ‘alaihi ‘Ulama Mekkah wa Najd min ‘Aqâ’id at-Tauhîd (diterbitkan oleh Islamic Centre Hauthah Sudair Riyadh).
 3. Biarkan Syi’ah Bercerita tentang Agamanya. Terjemahan dan ringkasan dari kaset Waqafât ma’a Du’ât at-Taqrîb oleh Syaikh Abdullah as-Salafy (diterbitkan oleh Pustaka Muslim Jogjakarta).
 4. Pancaran Nilai-nilai Keimanan dalam Ibadah Haji – Studi tentang Keterkaitan Ibadah Haji dengan Aqidah Seorang Muslim. Terjemahan dan ringkasan dari buku Durûs ‘Aqadiyyah Mustafâdah min al-Hajj karya Syaikh Prof Dr. Abdurrazzâq bin Abdul Muhsin al-‘Abbâd al-Badr.
 5. Penjatuhan Vonis Kafir dan Aturannya. Terjemahan dari at-Takfîr wa Dhawâbithuh karya Syaikh Prof. Dr. Ibrahim bin ‘Amir ar-Ruhaily (diterbitkan Darus Sunnah Jakarta).

Makalah

 1. Upaya Menjaga Kemurnian Islam – Menyoal Tahdzîr dan Norma-normanya.
 2. Perpustakaan Pak Ustadz – Daftar Buku-buku Primer bagi Para Da’i.
 3. Penggugur Dosa.
 4. Agama adalah Nasehat.
 5. Indahnya Islam
 6. Berdakwah dengan Akhlak Mulia
 7. Berdakwah dengan Hati
 8. Beberapa Kaidah Penting Tafsir
 9. Beberapa Pembahasan Penting tentang Isti’adzah
 10. Beberapa Pembahasan Penting tentang Basmalah
 11. Tafsir Surat al-Fatihah
 12. Tafsir Surat an-Nas
 13. dan lain-lain.

Karya Tulis Berbahasa Arab (belum diterbitkan)

 1. Tahrîk al-Ushbu’ fi at-Tasyahhud.
 2. Manzilah ash-Shahâbah Bain al-Ghulâh wa al-Jufâh.
 3. Ta’rîf Tauhîd al-Asmâ’ wa ash-Shifât wa ‘Alâqatuh bi Aqsâm at-Tauhîd al-Ukhrâ.
 4. Nawâqidh Tauhîd ar-Rubûbiyyah.
 5. Tahqîq al-Qaul fî mâ Nusiba ilâ al-Imâm Mâlik fî anna al-Îmân Yazîd wa Tawaqqufuh ‘an an-Nuqshân.
 6. Mazhâhirul Inhirâf fî Tauhîd al-‘Ibâdah ladâ Ba’dh Muslimî Indonesia wa Mauqif al-Islâm minhâ (tesis).

Leave a Comment